Specjalistyczne Czyszczenie i Malowanie Obiektów

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (dalej – RODO) informuję, iż administratorem danych osobowych Klientów firmy jest EuroStyl+ Dembek Tomasz, ul. Łąkowa 46, 85-463 Bydgoszcz, NIP 967-121-06-28 , działający w charakterze administratora danych osobowych (dalej – ADO).

 1. ADO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować pod tel: 502 237 698 , lub na adres siedziby firmy wskazany w punkcie 1 powyżej.

 2. Pani/Pana dane osobowe – imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, kraj prawa jazdy, będą przetwarzane wyłącznie w celu: a) zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wiązanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. c. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, d. archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przechowywania dla potrzeb wykorzystania, w przypadku złożenia kolejnego zamówienia, co jest niezbędne i wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit f) RODO. e.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

 4. W odniesieniu do danych osobowych stanowiących element projektu graficznego będą przechowywane do czasu utrzymywania relacji handlowych. Brak złożenia jakiegokolwiek zamówienia w terminie 10 lat od końca roku w którym złożono ostatnie zamówienie, będzie uznany za brak utrzymywania relacji handlowych.

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do wykonania zawartej umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

 6. Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie są jednak podejmowane wobec Pani/Pana żadne zautomatyzowane decyzje (przy użyciu technik komputerowych), w oparciu o profilowanie.

 7. Jeżeli dane miałby zostać wykorzystane w innym celu niż wskazany wyżej zostanie Pani/Pan o tym odrębnie poinformowana/ny.

 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: a. pracownikom i współpracownikom ADO posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ADO (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, usług rachunkowych, obsługi prawnej), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności organom publicznym.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE/EOG.

 10. Może Pani/Pan w każdej chwili zażądać: dostępu do danych osobowych, co będzie zrealizowane poprzez przedstawienie na piśmie wiernej kopii tych danych albo poprzez bezpośredni do nich wgląd z zachowaniem przepisów porządkowych przedsiębiorstwa, sprostowania danych osobowych, o ile są niepełne lub niezgodne z rzeczywistością.

 11. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się uzasadniony, jego wniesienie skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.

 12. Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe, są przetwarzane bezpodstawnie, są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo na czas rozpoznania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – co oznacza, że dane osobowe będą wówczas tylko przechowywane.

 13. Może Pani/Pan zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli wniesiony sprzeciw okazał się uzasadniony („prawo do bycia zapomnianym”).

 14. Ma Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, jeżeli dane byłyby przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez ich zapis na nośniku przez ADO w jakimkolwiek formacie cyfrowym. ADO wyda dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 15. W przypadku niegodnego z prawem przetwarzania danych osobowych służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 01.